Huishoudelijk Reglement

Padel

 1. Leden van TPC Duvels

Ieder padellid van TPC Duvels betaalt jaarlijks (eind januari) of halfjaarlijks (eind januari / eind augustus) lidgeld. Het lidmaatschap geeft recht op gebruik van de infrastructuur volgens de regels in dit reglement.

 • Voor jaarlijks lidgeld vervalt dit recht op 31 maart volgend op het jaar waarin het lidgeld betaald werd.
 • Voor halfjaarlijks lidgeld zomer vervalt dit recht op 31 oktober van het jaar waarin het lidgeld betaald werd.
 • Voor halfjaarlijks lidgeld winter vervalt dit recht op 31 maart volgend op het jaar waarin het lidgeld betaald werd.

Leden kunnen hun terrein reserveren via het elektronisch reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen, het zgn. “kaartje”.  Een reservatie is pas geldig als er 4 namen opstaan.  Uit respect voor de andere leden, niet vergeten te annuleren als je niet kan komen!

Elk padellid van TPC Duvels kan slechts 1 reservatie op eigen naam hebben openstaan.  Voor eventuele bijkomende reservaties mag gebruik worden gemaakt van het kaartje van andere leden.

De reservatie geeft recht tot gebruik van de infrastructuur volgens de regels in dit reglement.  Het recht vervalt als de verhuring afgelopen is.

 1. Ledenstop

 

Het maximum aantal padelleden werd vastgelegd op 240, volgens deze regels :

 • Een lid van TPC Duvels met enkel een padelabonnement telt als 1 lid
 • Een lid van TPC Duvels met zowel een tennis- als padelabonnement telt als ½ lid
 • Een jeugdlid van TPC Duvels telt als ½ lid

Tijdens de halfjaarlijkse inschrijvingsdagen wordt telkenmale voorrang gegeven aan abonnees die hun lidmaatschap willen verlengen. Daarna geldt het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Ook niet-leden kunnen op de inschrijvingsdagen langskomen. In geval van een ledenstop kunnen zij zich alvast op de reservelijst laten plaatsen.

In geval van een effectieve ledenstop gelden beperkingen in het reservatiesysteem voor niet-leden (zie infra).

 1. Piekuren / Daluren

 

Een belangrijk onderscheid bij het reserveren van de terreinen wordt als volgt gemaakt:

 • Piekuren = elke weekdag van 19u tot 22
 • Daluren = elke weekdag van 8u30 tot 19u, in het weekend van 8u30 tot 22u

Dit verschil is relevant bij reservatie van lessen aan jeugd en/of volwassenen, Start-to-Padel en uitnodigingen van niet-leden.

 1. Niet-padelleden van TPC Duvels

Ieder padellid van TPC Duvels mag halfjaarlijks maximaal 5 personen uitnodigen en ieder niet-padellid van TPC Duvels kan halfjaarlijks maximaal 5 keer op uitnodiging spelen. Per keer wordt hiervoor € 8,- aangerekend, onmiddellijk na het spelmoment te betalen in het clubhuis met Bancontact of Payconiq.

In geval van effectieve ledenstop kunnen uitnodigingen enkel gereserveerd worden in de daluren en bij een uitnodiging dient minstens 1 padellid van TPC Duvels mee te spelen.

De uitnodiging is alleen geldig indien ze aangevraagd werd via info@tpcduvels.be en nadien bevestigd werd door een bestuurslid.

Van elke uitgenodigde dient de naam te worden doorgegeven.  Van spelers die lid zijn van Tennis Vlaanderen zal die naam in de reservatie verschijnen, bij niet-leden zal er “onbekende gast” staan. Het gebruik van fictieve namen is niet toegestaan. In geval van misbruik worden de uitgenodigde + de aanvrager, uit het reservatiesysteem gehaald!

Let wel : niet-leden van Tennis Vlaanderen zijn niet verzekerd bij sportongevallen !

 1. Verhuur van terreinen aan derden.

In geval van een effectieve ledenstop zullen er geen terreinen verhuurd worden aan derden tijdens de piekuren.

Aan privépersonen kan maximaal 1 terrein verhuurd worden per speelmoment, bedrijven of scholen kunnen meerdere terreinen gelijktijdig afhuren. Deze reservaties dienen minstens 7 kalenderdagen op voorhand te worden aangevraagd via info@tpcduvels.be en zijn alleen geldig indien ze nadien bevestigd werden door een bestuurslid. Aanvragen voor verhuur buiten de openingsuren van het chalet zijn steeds onder voorbehoud.

 1. Start-to-Padel & padelles.

Geïnteresseerden in Start-to-Padel of padelles op TPC Duvels kunnen contact opnemen met lescoördinator Ilse De Voecht (ilse@tpcduvels.be) of padelverantwoordelijke Ann Sebregts (sebregts.ann@telenet.be).

 • Start-to-Padel :
  • is een reeks van 5 lessen van 1,5 uur die éénmalig gevolgd kan worden
  • houdt uitleg en praktijk in over :
   • wat is padel?
   • veiligheid
   • reglementen
   • basisprincipes : greep, basisposities, ritme van het spel, etc.
  • wordt gegeven door één van onze hiervoor opgeleide trainers
  • kostprijs : € 60,-/reeks
 • Padelles :
  • is een les van 1,5 uur die kan gegeven worden aan 1 tot 4 personen
  • houdt in dat men een terrein moet reserveren met 4, hiervoor kan men :
   • “kaartjes” gebruiken, zoals bij een gewone reservatie
   • in de daluren “kaartjes” van de trainer gebruiken
   • in de piekuren € 6,- betalen per ontbrekend “kaartje”
  • wordt gegeven door één van onze hiervoor opgeleide trainers
  • kostprijs : € 30,-/les
 1. Jeugdles en -stages

Zowel tijdens het zomer- als het winterseizoen worden er lessen en stages voor onze jeugd georganiseerd. Hoe en wanneer is afhankelijk van de (school)kalender en wordt telkens bepaald door de jeugdverantwoordelijken in overleg met de padelverantwoordelijke. Communicatie hieromtrent gebeurt ten gepasten tijde en langs diverse kanalen (website, mailing,…).

Mensen die hierover meer informatie willen, kunnen contact opnemen met één van onze jeugdverantwoordelijken, zijnde Mattias Waem (mawa2000@hotmail.be), Jan Van Hout (jan_vanhout@telenet.be) of Marco Van Der Taelen (marco.vander.taelen@telenet.be).

 1. Algemene regels voor het gebruik van de padelterreinen

Het is verplicht sportkledij en sportschoenen te dragen.

Spelers maken bij voorkeur gebruik van hun eigen uitrusting. In het clubhuis en in het chalet kunnen tijdens de openingsuren rackets gehuurd worden aan €2,00 /stuk en ballen kunnen gekocht worden voor €5,00 / tube. Start-2-Padellers kunnen, tijdens hun lessenreeks, rackets en ballen van de club gebruiken.

Indien spelers niet opdagen op hun gereserveerd terrein mogen andere spelers dit terrein innemen na 15 minuten wachttijd.

Verlaat tijdig het terrein voor de spelers die na je komen. Iedereen wil graag op tijd beginnen!

Volgens afspraak met de gemeente en uit respect voor de buren stoppen wij om 22u stipt! Uitzonderingen op deze regel kunnen zijn : organisaties van het clubbestuur en tornooidagen.

Interclubwedstrijden en tornooien hebben steeds voorrang op vrije reservaties.

De infrastructuur (terreinen, netten, banken, vuilnisbakken, chalet, enz.) dient met de nodige zorg behandeld te worden. Het bestuur kan steeds een aangepaste sanctie uitspreken bij opzettelijk toegebrachte beschadigingen.

Afval moet worden gedumpt in de daarvoor geplaatste vuilnisbakken. Alleen plastieken flessen (geen glas !!!) mogen meegenomen worden tussen de terreinen.

Roken kan waar de sigarettenbak opgesteld staat, tussen of op de terreinen roken is ten strengste verboden!

 1. Interclub spelen

Dit is een aanvulling bij het interclubreglement van Tennis Vlaanderen / Padel by Tennis Vlaanderen.

Interclub is een teamcompetitie die bij padel jaarlijks 2x georganiseerd wordt, nl. in het voorjaar en in het najaar. Voor exacte datums i.v.m. afdelingen, categorieën, speelmomenten, enz. verwijzen wij graag naar de infoteek van www.tennisvlaanderen.be waar up-to-date informatie terug te vinden is.

TPC Duvels geeft in haar wekelijkse mailing ruim op tijd door wanneer ploegen kunnen inschrijven voor de interclub. Hierbij wordt ook melding gemaakt van de uiterste datum van inschrijving.

Het inschrijven van een team dient te gebeuren door de ploegkapitein (= verantwoordelijke van de ploeg) per e-mail naar interclubverantwoordelijke Jo Van Damme (jo@tpcduvels.be), met in CC padel-interclubverantwoordelijke Ilse De Voecht (ilse@tpcduvels.be) en padelverantwoordelijke Ann Sebregts (sebregts.ann@telenet.be). In deze e-mail dienen de namen van de spelers + de afdeling te worden doorgegeven.

Hoewel een interclubontmoeting met 4 spelers kan afgewerkt worden, houdt TPC Duvels Padel er toch aan dat elke ploeg minstens met 5 moet zijn, dit ten einde zoveel mogelijk leden de kans te geven van deel te nemen. Belangrijk hierbij is ook dat elk lid zich in 2 padelploegen mag inschrijven, zolang hierdoor geen andere mensen uitgesloten worden van deelname! Beslissingen hieromtrent worden door het bestuur genomen.

Er dient gespeeld te worden in het club T-shirt. Zodra alle ploegen ingeschreven zijn wordt er een datum geprikt waarop deze shirts kunnen gepast en aangekocht worden.

Let op : elke speler/speelster kan voor interclub tennis én padel inschrijven, maar dient er goed op te letten dat er geen overlappende speelmomenten zijn! Dit geldt zeker voor spelers die interclub tennis bij een andere club spelen.

De inschrijving van een speler en bij uitbreiding van een ploeg zal pas aanvaard worden wanneer elk lid van het team zijn lidgeld betaald heeft tijdens de inschrijvingsdagen. Indien hieromtrent problemen zijn, zal de kapitein worden ingelicht. Tot aan de betaling van zijn/haar lidgeld is iedere speler/speelster uitgesloten van deelname aan de interclubwedstrijden.

Op basis van onze huidige capaciteit (3 terreinen) kunnen er per speelmoment maximum 4 ploegen worden ingeschreven. Teams die vorige competitie reeds interclub speelden, hebben hierbij voorrang op nieuwe ploegen.

Na de trekking der reeksen en voor aanvang van de competitie zullen alle ploegkapiteins per e-mail uitgenodigd worden op een vergadering, ten einde duidelijke afspraken te maken. Indien zij niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, kunnen zij zich laten vervangen door een teamgenoot.

Boetes opgelopen bij Tennis Vlaanderen door het niet naleven van het interclubreglement en waarvan onmiskenbaar kan worden aangetoond dat ze veroorzaakt werden door nalatigheid van de kapitein en/of de ploegleden moeten worden betaald door de interclubploeg zelf.

Als er bij een ontmoeting problemen zijn, betrek je de interclubleider steeds bij het bespreken en oplossen ervan. De partijen doen er alles aan om eventuele problemen overeenkomstig het Tennis Vlaanderen-interclubreglement op een vriendschappelijke manier op te lossen.

Iedereen die interclub speelt, verklaart zich akkoord met het interclubreglement van Tennis Vlaanderen Padel en van TPC Duvels.

 1. Ongevallen en kwetsuren

Elke speler, aangesloten bij Tennis Vlaanderen / Padel by Tennis Vlaanderen, is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen, dit elke seizoen van het moment van inschrijving tot 30 maart van het volgende jaar.

In het geval er zich een kwetsuur of ongeval voordoet tijdens het (vrij)spel of de training, breng je de secretaris Dominique De Moor (dominique@tpcduvels.be) hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte.

Ten behoeve van EHBO, staat er een verbanddoos in het clubhuis.

TPC Duvels kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rond het clubhuis / het chalet, noch op de terreinen en de parking.

 1. Grensoverschrijdend gedrag

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

 1. Handhaving en sancties

Een aangesloten lid kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club met een 2/3de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door het bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan het clubbestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Bij overtredingen van dit reglement, kan het clubbestuur, zonder hiervoor een motivatie te moeten geven, aangepaste sancties treffen. Eventueel kan het clubbestuur oordelen om het betreffende lid tijdelijk of definitief te schorsen.

Eveneens zal het clubbestuur zich uitspreken over alle zaken die niet uitdrukkelijk in dit reglement werden beschreven.

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement Padel te kennen.