Huishoudelijk reglement!

Algemeen reglement:

Artikel 1:
De tennis- en padelterreinen zijn enkel toegankelijk voor de leden van de VZW Tennis- en Padelclub Duvels of op uitnodiging van een bestuurslid, conform het reservatiereglement (zie verder). Genodigden die uitzonderlijk de terreinen betreden en over geen Tennis Vlaanderen-kaart beschikken, zijn niet verzekerd. De leden kunnen beschikken over een badge die hun toegang verleent tot de accommodatie (bij gesloten chalet). De badge wordt aangeboden aan elk lid mits betaling van een waarborg (10 euro).

Artikel 2:
De leden zullen waar en wanneer nodig, de deuren van de tennishal, de douches, en andere lokalen sluiten. Buiten de openingsuren van de chalet zullen de leden die de accommodatie via hun badge betreden of verlaten de hoofdingang onmiddellijk terug afsluiten zodat derden zich geen toegang kunnen verschaffen.

Artikel 3:
Leden, noch hun kinderen, mogen in geen enkel geval op of over de omheiningen klimmen, voor welke reden dan ook.

Artikel 4:
Niet tennis of padel spelende kinderen zijn ten strengste verboden op de terreinen. Minderjarige kinderen kunnen enkel onder begeleiding van ouders of trainers de terreinen of andere faciliteiten van de club betreden.

Artikel 5:
Jongeren tot en met 17 jaar spelen vóór 19 uur tennis (laatste reservatie van 18 tot 19 uur) of vóór 18 uur padel (laatste reservatie van 16u30 tot 18u), tenzij ze als volwassen lid zijn ingeschreven of deelnemen aan bepaalde wedstrijden georganiseerd door de club. Deze regel is niet van toepassing op zaterdag en zondag!

Artikel 6:
De clubleden zijn ertoe verbonden het reservatiereglement  stipt na te leven. Het reservatiereglement maakt deel uit van het huishoudelijk reglement.  Reserveren gebeurt via het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) of de TV-app.

Artikel 7:
Er worden geen onnodige voorwerpen (flesjes, blikjes, glazen, …) op de terreinen achtergelaten.

Artikel 8:
De leden zijn verplicht om na het gebruik van een gravelterrein, dit terrein te vegen en indien nodig te besproeien. Vreemde voorwerpen worden onmiddellijk van het terrein verwijderd.

Artikel 9:
Bepaalde clubactiviteiten, zoals het jaarlijkse tornooi, de interclubwedstrijden, de vriendenontmoetingen, de clubavonden enz., hebben voorrang op gebeurlijke reservaties.  Deze activiteiten worden tijdig aangekondigd.

Artikel 10:
De bar zal  geopend zijn van 19u tot 23u (weekdagen), zaterdag en zondag vanaf 10u tot 18u. De bar wordt enkel opengehouden door vrijwilligers op basis van een beurtrol. Dranken worden afgehaald aan de toog. Er wordt vriendelijk verzocht lege flesjes en glazen terug aan de toog te brengen. De bar is enkel toegankelijk voor leden van de VZW. Gasten en genodigden in het kader van een tornooi, alsook bezoekers m.b.t. de promotie van de tennis- of padelsport bij jongeren en volwassenen worden als occasionele bezoekers beschouwd. Rekeningen dienen onmiddellijk te worden vereffend.

Artikel 11:
De elementaire vormen van wellevendheid dienen zowel op als buiten de terreinen in acht genomen te worden. Eventuele inbreuken hierop kunnen gesanctioneerd worden bij wijze van een terechtwijzing, een vermaning, een schorsing en zelfs een uitsluiting van een lid. De raad van bestuur bezit hiervoor de nodige bevoegdheid.

Artikel 12:
Niet betaling van het lidgeld binnen de door het bestuur voorgestelde termijn, heeft schrapping van de ledenlijst tot gevolg.  Het lidgeld voor effectieve en toegetreden leden is gelijk en wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 13:
Het is verboden om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, binnen de gebouwen van de VZW tennismateriaal, kledij of andere materialen te verkopen, tenzij dit rechtstreeks ten goede komt aan de werking van de VZW binnen de statutaire bepalingen en na goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Artikel 14:
Het is verboden om eigen drank te nuttigen op het terras of in de chalet!

Artikel 15:
De clubleden die actief zijn als vrijwilliger zijn hiervoor verzekerd. Hun rechten en plichten zijn opgenomen in een informatienota die ter beschikking staat op de website van de club.

Artikel 16:
Leden aanvaarden dat foto’s tijdens gezamenlijke evenementen op de website worden gepubliceerd. Leden die niet op foto’s wensen te verschijnen, dienen het clubbestuur  hiervan tijdig in te lichten (rubriek ‘Privacy’).

Reservatiereglement:

Artikel 17:
Reservatie van een terrein dient te geschieden via de website van de Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) of de Tennis Vlaanderen-app, via tab “terreinreservatie”.  Pas nadat u uw partij heeft gespeeld, kan u onmiddellijk opnieuw reserveren voor 1 van de 14 daarop volgende dagen. Voor elke reservatie dient u ook een tegenspeler aan te duiden !

Indien u dezelfde weekdag verkiest (vb.: dinsdag gespeeld en aanstaande dinsdag opnieuw willen spelen) dan kan de reservatie pas de volgende dag gebeuren. Dit om te vermijden dat dezelfde persoon steeds opnieuw op het zelfde tijdstip speelt. Daar tegenover staat dat u een onbeperkt aantal uren in een week kan spelen, voor zover de bezetting van de terreinen dit toelaat natuurlijk.

Artikel 18:
Na akkoord van het bestuur, kan u eventueel een “niet-lid” uitnodigen. De bijdrage hiervoor bedraagt 5 euro die onmiddellijk moet worden betaald in de chalet na het speeluur.  Het aantal uitnodigingen per lid is beperkt tot 5 per seizoen, een niet-lid kan ook maximaal 5 keer uitgenodigd worden.  Reservaties met niet-leden aan te vragen via info@tpcduvels.be. Indien het niet-lid geen lidmaatschapsbijdrage betaald heeft aan Tennis Vlaanderen is hij/zij niet verzekerd in geval van sportongevallen.

Artikel 19:
Reserveren kan vanaf 8 uur tot 22 uur. Er kan dus tot 23 uur gespeeld worden. Jeugdspelers t/m 17 jaar mogen van maandag tot vrijdag enkel spelen tot en met 19 uur (laatste reservatie van 18 tot 19 uur), tenzij ze als volwassenen zijn ingeschreven.

Artikel 20:
Het clubbestuur behoudt zich het recht voor om te allen tijde terreinen te blokkeren voor jeugdlessen, Start 2 Tennislessen, privélessen (in de daluren – zie ook reservatiereglement), het reguliere onderhoud en voor de organisatie van bijzondere activiteiten.

Op vrijdagavond geldt een speciale regeling bij de organisatie van een “clubavond”. Deze start om 19 uur en is toegankelijk voor alle leden. In geval van een jeugdclubavond wordt gestart om 18 uur (zie hiervoor op de clubagenda).

Artikel 21:
In het zomerseizoen kan je enkel “outdoor” reserveren (7 gravelterreinen). Bij slecht weer wordt de reservatie van terrein 1, 2 en 3 automatisch verplaatst naar de binnenterreinen. Dus “indoor” reserveren in het zomerseizoen is onmogelijk. Zonder reservatie kan u in het zomerseizoen de indoorterreinen dus enkel “op goed geluk” betreden.

Tijdens het winterseizoen kan u enkel binnen reserveren. Bij reservatie is er keuze uit 3 elastoneterreinen in de hal en uit 2 gravelterreinen in de ballon. De terreinen in de hal kunnen steeds verlicht worden, deze in de ballon zullen enkel automatisch van licht worden voorzien tijdens de weekdagen en dit van 17 tot 22 uur. Enkel het clubbestuur kan hierop uitzonderingen maken.

Een terrein dat vrij ligt én niet gereserveerd is, kan “op goed geluk” gebruikt worden door de leden. Elk vrij gebruikt terrein stopt automatisch op het uur.

Artikel 22:
Privélessen tennis.

Tijdens de daluren (weekdagen van 8u tot 19u en in het weekend van 8u tot 23u) : de trainer of lesvolger stuurt een mail naar info@tpcduvels.be met de vraag een terrein te reserveren voor privéles tennis op dag – uur – gewenst terrein en naam/namen van lesvolger(s).  Het terrein wordt door een bestuurslid ingeboekt onder benaming “tennisles ‘trainer X’” en de bevestigingsmail wordt verzonden naar alle betrokkenen.  De naamkaartjes van de trainer en lesvolger(s) moeten dus niet gebruikt worden.

Tijdens de piekuren (weekdagen van 19u tot 23u) : de lesvolgers reserveren het terrein zelf met hun naamkaartjes.

Uitzondering : privéles aan 1 tennislid.  De lesvolger stuurt in samenspraak met de tennistrainer een mail naar info@tpcduvels.be met de vraag een terrein te reserveren voor privéles tennis op dag – uur – gewenst terrein en naam van lesgever.  Het terrein wordt door een bestuurslid ingeboekt met het beschikbaar naamkaartje van het tennislid + ‘uitgenodigde gast’, de bevestigingsmail wordt verzonden naar alle betrokkenen.  De lesvolger betaalt hiervoor 5 euro aan de club, onmiddellijk af te rekenen in het chalet na de les.

Privéles aan 2 of meer tennisleden : het terrein wordt door de lesvolgers met hun eigen naamkaartjes gereserveerd, 2 naamkaartjes voldoende om 1 terrein voor 1u te reserveren.

 Reservatiereglement padel : zie hiervoor Huishoudelijk Reglement Padel

Algemene Vergadering

Artikel 23:
De leden van de Algemene Vergadering dienen zoals de toegetreden leden het jaarlijkse lidgeld te betalen. Bij niet betaling van het lidmaatschap binnen de 30 dagen na opening van de inschrijvingen, wordt het effectieve lidmaatschap automatisch stopgezet.

Artikel 24:
De leden van de Algemene Vergadering nemen als vrijwilliger regulier deel aan de activiteiten van de club. Na een negatieve beoordeling van het bestuur, kan het effectieve lidmaatschap tegen de volgende Algemene Vergadering worden geagendeerd.

Het bestuur