Informatienota 2023!

Informatienota 2023

Organisatie TPC Duvels
Adres Floridastraat 42
2830 Willebroek
BTW BE0450.818.386 RPR Mechelen
Telefoonnummer 03/886.22.62
E-mail info@tpcduvels.be
Website www.tpcduvels.be
Sociale doelstelling De vereniging heeft tot doel de bevordering, verspreiding en ontwikkeling van de tennis- en padelsport, onder meer als opvoedend spel voor jongeren.

Sportvereniging aangesloten bij Tennis Vlaanderen (TV) onder het nummer 0140

Juridisch statuut VZW

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.

Maes Walter, voorzitter (verantwoordelijke vrijwilligers) 0474/79.09.99 – walter@tpcduvels.be
Dominique De Moor, secretaris 0478/40.78.87 – dominique@tpcduvels.be
David Walschap, penningmeester 0478/96.76.58 – david@tpcduvels.be
Ann Sebregts, bestuurder 0477/17.15.37 – ann@tpcduvels.be
Marijke Vermeiren, bestuurder 0495/20.92.60 – marijke@tpcduvels.be
Christof Van de Vondel, bestuurder 0477/80.52.83 – christof@tpcduvels.be
Jo Van Damme, bestuurder 0478/20.56.68 – jo@tpcduvels.be

Omschrijving van het vrijwilligerswerk

Gelegenheidswerk verricht in het kader van sociale en sportieve activiteiten van de organisatie. Bedoeld zijn het begeleiden van jongeren, het organiseren van sportwedstrijden en evenementen enerzijds, maar anderzijds ook het openhouden, onderhouden en reinigen van de infrastructuur voor al deze activiteiten.
Het gelegenheidswerk betreft activiteiten die onbaatzuchtig en rechtstreeks voor de organisatie worden verricht zonder dat de vrijwilliger één of andere beroepsrelatie met de organisatie heeft.
De activiteit van de vrijwilliger wordt in overleg met het bestuur van de organisatie bepaald, in functie van de noodzaak aan onbaatzuchtige hulp voor de organisatie van evenementen inherent aan de doelstelling van club, doch zonder enige vorm van gezag.

Het gaat altijd om initiatieven die geen commercieel oogmerk hebben en geen winst nastreven.

Forfaitaire kostenvergoeding vrijwilligers

De organisatie kan in functie van de omvang van de activiteit een forfaitaire kostenvergoeding betalen aan de vrijwilliger. De vereniging houdt hiervan een nominatieve lijst bij.

De vrijwilliger moet zelf waken over het niet mengen van verschillende soorten kostenvergoedingen én de maxima die hij mag ontvangen. De organisatie kan immers niet weten wat de vrijwilliger elders ontvangt voor vrijwilligerswerk. Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding die aan deze vrijwilligers mag toegekend worden (per dag en op jaarbasis) wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad*.

* Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden, wordt voor 2022 vastgelegd op 36,84 euro per dag en 1.473,37 euro per jaar. Vrijwilligers binnen één van volgende categorieën (sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden) kunnen genieten van een verhoogde forfaitaire jaarvergoeding : 36,84 eruo per dag en 2.705,97 euro per jaar.

Verzekeringen

Burgerlijke aansprakelijkheid VZW (exploitatie en objectieve aansprakelijkheid)

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid: exploitatie + objectieve
aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing en na
levering
Voor de exploitatie en de erbij betrokken vrijwilligers, ongeacht
ze lid zijn en onafhankelijk of het om een in de VTV-polis (zie
hieronder) verzekerde activiteit gaat.
Maatschappij KBC bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen
Polisnummer WD/37.235.104-0000

Burgerlijke aansprakelijkheid club en leden

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid van club en leden wegens aan
derden toegebrachte tijdens een verzekerde activiteit
(competities, kampioenschappen, vriendschappelijke en andere
wedstrijden, tornooien, trainingen, vergaderingen, uitstappen,
feestelijkheden en groepsreizen) – Sportverzekering
overeenkomstig het Decreet van 13 juli 2001.
Voor de club en alle leden, incluis voor leden die vrijwilligerswerk
verrichten
Niet-leden kunnen voor hun vrijwilligersactiviteiten die onder de
verzekerde
Maatschappij Tennis Vlaanderen-sportverzekering ETHIAS
Polisnummer 45.038.835 (voor club en leden)
45.060.926 (voor vrijwilligers niet-leden)

Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bestuurders
Voor alle bestuurders
Maatschappij Arena
Polisnummer 3015110 / 5060

Lichamelijke ongevallen

Verzekering Lichamelijke ongevallen, van toepassing tijdens de verzekerde
activiteiten (zie boven) en alle verplaatsingen, met inbegrip van
deze van huis naar de plaats van het sportgebeuren en terug.
Voor alle leden, ook tijdens hun vrijwilligerswerk
Niet-leden kunnen voor hun vrijwilligersactiviteiten die onder de
verzekerde activiteiten vallen, beroep doen op een specifieke
polis.
Maatschappij Tennis Vlaanderen-sportverzekering ETHIAS
Polisnummer 45.038.835
45.060.926 (voor vrijwilligers niet-leden)

Lichamelijke ongevallen onbezoldigde helpers

Verzekering Lichamelijke ongevallen, van toepassing op onbezoldigde helpers
die helpen bij andere activiteiten dan die opgenomen in de TV
polis.
Voor alle vrijwilligers, ongeacht of ze lid zijn
Maatschappij KBC bedrijfpolis personeelsverzekeringen
Polisnummer WK/37.235.111-0000

Multirisk en rechtsbijstandsverzekeringen

Verzekering Patrimoniumpolis Handel (gebouwen, hal, ballon, terras, materiaal en handelsgoederen)
Maatschappij KBC patrimoniumpolis Handel
Polisnummer IQ/72.334.830.0200
Verzekering Rechtsbijstand VZW, vertegenwoordigers en vrijwilligers
Maatschappij DAS Rechtsbijstand All Risk VZW/Stichting
Polisnummer Verzekeringsattest 1929947

Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderd [euro]”.

De vermelding “alle andere personen” in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.